DOPRAVA - MECHANIZACE

Pro řešení dopravy jsme vybrali produkt firmy HOBL a PECH s.r.o. Subystém DOPRAVA / MECHANIZACE firmy HOBL a PECH s.r.o. je integrovanou částí řešení COMPEKON pro provozovatele dopravních a mechanizačních prostředků. Vyniká zejména vysokou flexibilitou a svojí funkcionalitou plně pokrývá potřeby dopravně-mechanizačních provozů prakticky libovolného uživatele. Z hlediska zpracovávaných procesů v řízení provozu DOPRAVA / MECHANIZACE lze zpracování dat rozdělit do tří fází:

 • Fáze počínající identifikací potřeby činnosti dopravních či mechanizačních prostředků a končící vydáním příkazu k jízdě, vytištěním stazky, …
 • Fáze zpracování dat vzniklých provozem D/M prostředků, jejich vyhodnocení, tvorbu statistik a rozborů a končící vytvořením účetních záznamů.
 • Fáze opravárenství

Dispečerské řízení provozu:

 • Řeší činnost dispečera od přijetí požadavku na přepravu po vytisknutí příkazu k jízdě.
 • Evidence objednávek (požadavků na přepravu,výkony,…).
 • Evidence provozních vozidel a řidičů ve službě.
 • Pokrytí objednávek volnými prostředky parku.
 • Přehled vytíženosti parku.
 • Evidence průběhu plnění úkolu, změn.
 • Tisk stazek
 • Statistika a vyhodnocování


Komplexní zpracování a vyhodnocování údajů spojených s provozem dopravních či mechanizačních prostředků. Umožňuje snímat data o provozu z elektronického palubního záznamového zařízení a používat jich jako podkladu pro svoji činnost. Následuje výčet základních funkcí:

 • Statistiky výkonů - km,hodiny provozu,tuny,tkm,vyjádření v Kč,…
 • Statistiky spotřeb - normování, srovnání se skutečností (skutečná spotřeba dle stazek),zohlednění činnosti nástaveb,topení případně ztížených provozních podmínek, volitelná metodika výpočtu provozní normy, …
 • Vyhodnocení a zaúčtování odběru paliva prostřednictvím tankovacích karet (OMV-Routex, CCS, Benzina,...) - načtení dat od poskytovatele karet, jejich kontrola a srovnání se záznamy ve stazkách, možnost předkontace a konverze v účetní záznamy.
 • Přeúčtování vnitropodnikových výkonů - zatěžování vnitropodnikových organizačních jednotek náklady na provoz dopravy a mechanizace ve vnitropodnikových cenách, možnost v několika hierarchických úrovních (např vnitrodivizní,mezidivizní,…)
 • Fakturace externím přepravcům - tvorba daňových dokladů - jednoduchých i sběrných faktur(tj.výkony pro jednoho odběratele v delším časovém období prováděné současně nebo postupně různými prostředky), přenos faktur do saldokonta a zaúčtování.
 • Výpočet hrubé mzdy osádek, tvorba podkladů pro mzdovou účtárnu, možnost přenosu dat do mzdových programů. Výpočet mzdy je možno provádět kombinováním časových, úkolových či podílových složek, prémií, příplatků aj. Ekonomika provozu jednotlivých prostředků (sledování nákladů na jednotlivé prostředky, event.porovnání s výnosy). Členění nákladů lze nastavit způsobem obvyklým v užívající firmě.
 • Silniční daň, zákonné pojištění - včetně tisků dokladů pro pojišťovny.
 • Deník dispečera (splnění požadavků litery Silničního zákona, aniž by uživatel byl zatěžován zbytečnou administrativou)

.