Henniges Hranice, s.r.o.

Název:  Implementace IS Compekon
Společnost:       Henniges Hranice,  s.r.o.

 

 

 

 

O  společnosti:

Společnost Henniges Hranice, s.r.o. vznikla v říjnu 2011 spojením firem Henniges  Automotive (tradičního výrobce těsnění automobilů z EPDM, anti-vibračních komponentů a obstřiků skel automobilů) a Jyco Europe, která se od doby svého založení v roce 2006 stala velmi rychle inovativním a spolehlivým dodavatelem těsnění z TPV pro evropský automobilový průmysl.

Důvody zavádění:          

Nově vzniklá společnost potřebovala komplexní informační systém včetně výrobního modulu se zaměřením na zpracování pryžových směsí pro automobilový průmysl.

Stav před zavedením systému:               

Sběr výkazů práce společnosti Henniges  Hranice byl  zajišťován prostřednictvím tabulek MS Excel. V souvislosti s touto administrativou strávili pracovníci Henniges Hranice neefektivně mnoho času běžnou manipulací se soubory. Databáze klientů v podstatě neexistovala  a evidence pohledávek a závazků byla vedena v papírové podobě.

Zadání a cíle:

rychle implementovat podnikový informační systém   

vytvořit jednotnou evidenci dat v rámci celé organizace  

splnit přísné podmínky odběratelských auditů pro evidenci výrobních dat  

mít k dispozici operativní sestavy pro zjištění produktivity a ztrátovosti výroby

 

Důvody výběru řešení ERP IS Compekon:

IS Compekon si společnost Henniges vybrala zejména z důvodu dlouhodobých zkušeností, které většina pracovníků získala již ve firmě GDX Automotive Odry, kde IS Compekon byl více jak 5 let plně využívaný. Další kritériem výběru byla kvalita servisní podpory včetně možnosti vzdálené správy a samozřejmě možnost libovolných programových úprav dle potřeby.

Řešení:               

Společnost Henniges Hranice se rozhodla nasadit systém ERP IS Compekon formou SaaS (Software as a Service).  IS Compekon nyní zabezpečuje nepřetržitý provoz systému pro desítky zaměstnanců společnosti Henniges Hranice na struktuře client/server  na SQL serveru. Společnost Henniges Hranice  se může spolehnout na vysokou dostupnost řešení, průběžně se podílí na vývoji systému připomínkováním jeho dalšího rozvoje.

Společnost Henniges Hranice aktuálně využívá všechny moduly ERP IS Compekon a zejména výrobní modul, kde se zpracovávají jednotlivé výkazy práce jak pro výrobu extrudátů (pryžových polotovarů) tak pro výrobu konečných dílů (konfekce).  Velký rozvoj probíhá v části Údržba strojů, kde je evidován kompletní strojní park včetně sledování poruch, oprav a plánovaných prohlídek. Do budoucna hodlá nasadit modul Datové sklady  a využívat připravené datové kostky v  MS Excel pro vytváření reportů a grafů všech kategorií.

Přínosy pro uživatele:

IS Compekon výrazně zjednodušil práci většiny uživatelů, zajistil jednotný zdroj dat pro uživatele a usnadnil zpracování operativních výstupů předkládaných managementu společnosti. V rámci jednoho řešení jsou plně propojeny všechny evidence mezi sebou (fakturace, sklady, objednávky, účetnictví atd.) a došlo k zásadní úspoře odpracovaného času a spotřebovaných výdajů.

Přínosy pro management:

Management společnosti Henniges Hranice  získal okamžitý přehled o vývoji výnosů a nákladů společnosti. ERP IS poskytuje silný nástroj pro řízení projektů, hodnocení zákazníků  a zejména přehled o efektivitě výroby.

Vyjádření společnosti:

Rozhodli jsme se pro řešení ERP IS Compekon díky znalosti tohoto systému z předchozí praxe.  Pochopili jsme, že IS Compekon řeší požadavky našeho oboru a že nemusíme trávit dlouhou dobu čekáním na dodávku těchto řešení od jiných softwarových společností. Na řešení IS Compekon si ceníme příkladné technické podpory a neustálého rozvoje systému.

.