MAJETEK (čárové kódy, údržba strojů)

Modul MAJETEK je standardní součástí a komplexně pokrývá oblast správy hmotného i nehmotného investičního a drobného majetku tak, jak jej vymezuje zákon o dani z příjmu. Využití modulu výrazně zvyšuje efektivnost práce v této oblasti a zabezpečuje průběžnou kontrolu stavu majetku.

 • dostupnost veškerých informací o majetku z majetkové karty
 • možnost změny ceny (zvýšení i snížení) s automatickou změnou odpisové sazby podle příslušného zákona
 • možnost evidence majetku, který je v nájmu nebo v pronájmu
 • oddělení daňového a účetního pohledu na majetek a jeho odpisy
 • opuštění technologie účtování o daňových odpisech
 • výpočet odpisů (účetních i daňových) ihned při zařazení na celou dobu užívání
 • možnost vyřazení plně odepsaného majetku, popřípadě s nenulovou zůstatkovou cenou v důsledku prodeje, likvidace nebo darování
 • řeší evidenci probíhajícího technického zhodnocení již existujícího majetku a evidenci investic
 • účetní vzorce standardně časově
 • daňové vzorce přesně dle legislativy – aktualizace v rámci Update
 • účtování všech operací na nákladové a kalkulační struktury
 • možnost stornování provedených posledních pohybů
 • podpora evidence procentuálního odpočtu ze základu daně u nové pořízených majetků
 • archivace všech informací po dobu nastavenou parametricky
 • podpora přímé evidence a automatické kontroly u drobných technických zhodnocení
 • tvorba plánů odpisů pro účely prognóz a finančních výhledů – plán odpisů je součástí odpisového souboru, který je součástí každé majetkové karty, odpisy se při aktualizaci kmenového souboru vypočítají pro celou dobu odepisovaného majetku
 • možnosti tisku libovolné tiskové sestavy a libovolným řazením pomocí implementovaného generátoru sestav
 • plnohodnotná aplikace tiskového nástroje Crystal Reports do modulu (návrhář sestav)

 

Inventarizace pomocí čárových kódů

Principem celého systému je označení sledovaných předmětů speciální etiketou s identifikačním čárovým kódem. V rámci dodávky systému je vytvořen převodový můstek mezi kmenovým souborem majetku a návrhem jednotlivých etiket tak, aby byl stávající majetek automaticky převeden na doporučenou formu etiket. Doplňující informace na etiketě si může uživatel navrhnout sám, dle vlastní potřeby. Při pořizování fyzické inventarizace majetku odpovědný pracovník provádí pomocí přenosného terminálu se čtečkou čárového kódu jednoduché snímání těchto etiket s čárovým kódem a informace o zjištěném majetku se uchovává v tomto zařízení. Terminál následně vyhodnotí data, eventuelně pracovník provede korekce přímo na přenosném terminálu. Na konci inventarizace se veškerá data přenesou zpět do inventurního souboru modu MAJETEK, kde následně proběhnou automatické procesy, které provedou vypořádání inventurních rozdílů. Zavedení této funkce do IS COMPEKON je spojeno s pořízením speciálních HW komponentů.

 

Evidence strojů

Modul slouží k evidenci strojů, jejich preventivních prohlídek a poruch.Je součástí modulu MAJETEK. K činnosti jsou využívány zejména majetková data (kmen majetku, lokální číselníky). Kromě základních majetkových údajů je možno pořídit další doplňující údaje (např. výrobní čísla, otáčky motoru atd.). Nad touto evidencí je možno vytvářet různé typy preventivních prohlídek s odvoláním na pracovníky, kteří je mají provádět. Výsledky PP se zaznamenávají do systému. Rovněž se zaznamenávají jednotlivé poruchy strojů s historií jejich řešení.

.