ODBYT (fakturace, sklady, objednávky a smlouvy, evidence náhradních dílů)

tento modul je základem tzv. odbytového okruhu, který představuje kompletní evidenci, nákupu, skladového hospodářství, objednávek, odbytových a fakturačních činností. Dle těchto oblastí je samotný modul rozdělen do tří hlavních celků:

 • fakturace
 • objednávky a smlouvy
 • skladové hospodářství

Podle parametrizace jej lze využít od jednoduchého prodeje zásob až po rozsáhlé a komfortní odbytové činnosti, včetně podpory výroby, optimalizace nákupu a distribuce, kalkulace, práce s cenami a ceníky. Předností tohoto modulu je jeho variabilnost ve vazbě na použité číselníky a možný vývoj legislativy v souvisejících oblastech účetnictví a daní, plná provázanost na účetnictví COMPEKON a pokud možno i na jiné otevřené účetní programy a podpora jednoduchosti práce systému pomocí předem vytvořených vzorů a akcí.

 • vedení objednávek, skladů, pokladen a fakturací libovolného typu a počtu pro všechny účetní jednotky s libovolnou právní formou
 • vedení skladů materiálu, výrobků, zboží, ale i konsignačních a celních skladů
 • vysoce automatizovaná fakturace přímá, z objednávek, výdejů, příjmů (spediční sklady) a importů podkladů pro fakturaci
 • fakturace z výdejek – v systému je několik variant této funkce; např. vystavení jedné faktury ze všech výdejek na jednoho partnera nebo vystavení faktury ke každé výdejce apod; vše je možné spojit s číselníkem partnerů a navolit interval fakturace, napři 10 dní.Systém následně na spuštění akce generuje faktury z jednotlivých výdejek podle navoleného typu a v rámci zvoleného intervalu
 • fakturace periodická (budoucí)
 • kromě faktur, kterým může být několik skupin (tuzemské, zahraniční, zálohové, proforma), umožňuje systém tvorbu dobropisů
 • faktura v IS COMPEKON je pojata jako 100% generovaný proces; skoro vždy je možné najit podklad, ze kterého je možné danou fakturu generovat; tím je docíleno maximálního možného snížení chybovosti a ruční pracnosti
 • evidence obalů
 • vedení odbytové (maloobchodní) pokladny
 • práce s ceníky je organizována zvláštní databází, která umožňuje selektivní a dynamickou práci s prodejními cenami; ceny lze vztahovat k nákupu nebo k základnímu prodejnímu ceníku; lze připravit ceny stálé, počítané, pevné; zákazníkovi lze předem přidělit vybranou hladinu cen; každá položka může mít libovolné množství různých druhů cen v tuzemské i zahraniční měně
 • sazebník cen a slev – jedná se o jednu z nejpropracovanějších funkcí; v rámci jednotlivých partnerů je možno vytvořit X skupin partnerů; jednotlivým skupinám jsou přiděleny určité sazby cen a slev; partner (skupina) může mít až 999 cenový (slevových) hladin; samozřejmostí je počítání cen (slev) v závislosti na druhu zboží, skupině zboží, počtu odebraných kusů, fakturovanému objemu atd; různé slevy je možné kombinovat i na jednom dokladu; následně je možné přes operativní informace vytvářet sestavy z čerpaných slev

 

Objednávky

Dalším submodulem odbytového řetězce jsou objednávky/smlouvy. Ve většině obchodních případů je objednávka prvním záznamem v podnikovém informačním systému. Následně se z přijaté objednávky odvíjejí další obchodní aktivity.

 • objednávka v hlavní části nese údaje o dodacích podmínkách, dohodnuté ceně atd. Může být jednorázová nebo trvalá, externí nebo interní. Lze průběžně sledovat postupné vykrývání objednávky, stav fakturace, platební stav partnera
 • modul je vybaven mnoha generovacími procesy, které zabezpečují jediné pořizování vstupních informací pro více účelů. Z došlé objednávky lze např. vygenerovat vydanou objednávku, výdejku, fakturu atd. Výsledný produkt generování je vždy možno dokončit vlastními úpravami nebo jej lze jen potvrdit v konečném stavu
 • modul je vybaven přímou vazbou na evidencí dokumentů typu smlouva, technická dokumentace apod; z těchto dokumentů lze následně generovat další; např. ze smlouvy s odběratelem lze generovat více smluv s externím dodavatelem
 • práce se zakázkami je ovlivňovaná zejména nastavením parametrů; zakázku lze přímo spojit s objednávkou, evidovat fáze zakázky, termíny dodávek.

 

 

Skladové hospodářství

 

Tento submodul patří do skupiny odbytových modulů. Lze jej zakoupit pouze s modulem Odbyt - fakturace. Hlavní využití je ve skladovém hospodářství.

 • vedení libovolného typu a počtu skladů - účetní a neúčetní, komisní, evidenční,celní, materiálové atd.
 • definice vlastních dodatků k databázím skladů a číselníkům zboží / materiálu
 • promyšlený systém oceňování váženými průměry v reálném čase
 • dokonalý systém účtování o odbytových operacích na pozadí expertní činností
 • systém organizace meziskladových převodů
 • uživatelsky definované pohyby všech zásob a definice vlastností těchto pohybů
 • všechny dokladové číselné řady lze podřídit počítadlům, které řídí přidělování aktuálních čísel bez potíží. Čísla objednávek lze vhodně doplňovat potřebnými zkratkami, nacionály operátora, rokem apod.
 • modul je vybaven nadstavbou pokladen. Přímou vazbou lze nadefinovat a provozovat libovolný počet odbytových pokladen; možno využít i čtečku čárových kódů
 • rezervace zásob na skladě je parametricky odpojitelná; funkce váže objednané množství na skladě s objednávkou přičemž logický stav blokovaných
 • zásob přechází při nedostatku zásoby na skladové kartě do záporu; pořadí rezervací lze účelově přehodnotit a uživatelsky změnit možnost využití podkaret - ke každé skladové kartě je možno zapnout funkci podkaret; např. skladová karta Škoda Octavia SLX obsahuje 20 ks vozů; podkaretní informace jsou např. barva vozu, číslo SPZ, číslo motoru, číslo NEVADA komise; podkaretní informace si nastavuje uživatel dle vlastního uvážení
 • modul disponuje obalovou evidencí; je možné sledovat pohyby jednotlivých obalů, stavy na skladě atd.

 

Evidence náhradních dílů

 

Funkce slouží k přehlednému evidování náhradních dílů, jedná se o nadstavbu modulu Odbyt. Umožňuje generování objednávek, příjemek a výdejek jednotlivých náhradních dílů. Většina funkcí je včleněna pro přehlednost do jednoho pořizovacího formuláře, který je rozdělen na tři části. Obsahuje data z číselníku zboží, dále detail položek náhradního dílu a historické pohyby. Nad tímto formulářem je několik funkcí, mimo jiné i možnost uchování fotografií daného náhradního dílu.

.