POKLADNA (cestovní přikazy)

Modul v sobě soustředí všechny funkce potřebné ke komfortnímu vedení pokladních operací. Jedná se samozřejmě o operace jak v tuzemské, tak i v zahraniční měně. Stejně jako v ostatních modulech je podporována maximálně možná míra automatizace operací, zejména generování pokladních dokladů ze zpracovaných cestovních příkazů.

 • vedení libovolného počtu pokladních knih v tuzemské či zahraniční měně
 • uživatelsky definovaná a plně automatizovaná práce s haléřovým vyrovnáním včetně účetního dořešení
 • plná podpora práce a evidence DPH
 • vystavení a tisk pokladních stvrzenek, účetních dokladů a pokladních knih
 • možnost definice samostatných číselných řad pro příjmové a výdajové doklady jednotlivých pokladen
 • podpora automatizace pořizovaných dokladů - možnost předdefinice periodicky zpracovávaných dokladů včetně účetních
  kontací
 • sledování pokladních zůstatků a kontrola určených pokladních limitů. Tisk přehledu příjmů, výdajů a zůstatků v jednotlivých dnech
 • kontroly formální správnosti na všechny používané účetní číselníky
 • evidence libovolného počtu druhů známek, kolků a cenin a sledování pohybů
 • při hotovostní úhradě došlé nebo vydané faktury je ihned proveden záznam do příslušných evidenčních knih
 • kompletní valutová pokladna vyvinutá speciálně pro zahraniční kamionovou dopravu. Je zde řešeno komfortní, rychlé a přehledné vydávání valut na zahraniční cesty. Evidence veškerých oběhů valut jako jsou vratky řidičů, záměny valut, úspory diet apod. Samozřejmostí zůstává množství operativních přehledů, kde je možné sledovat např. nevyúčtované zahraniční cesty, součty jednotlivých měn, průběhy jednotlivých cest, náklady na vozidlo nebo řidiče
 • průkazný systém zajištění záznamní a nahlašovací povinnosti dle zákona o správě daní a poplatků
 • automatická tvorba předávacího protokolu při pokladní inventuře s kontrolou zůstatků v předávaných knihách a přidružených evidencích s možností uzamčení pokladen po dobu inventury při síťovém zpracování
 • evidence zaplaceného havarijního a zákonného pojistného

Cestovní příkazy

Evidence cestovních příkazů a výpočty náhrad patří mezi nadstavbové prvky modulu Pokladna. Tuto část IS COMPEKON lze zakoupit zvlášť pro jiný počet uživatelů, než je v modulu Pokladna. V praxi to znamená tu skutečnost, že každý pracovník, který jezdí na služební cesty, může mít možnost sám zadávat údaje do informačního systému. Toto je velice příjemné při instalaci na rozlehlé síti typu WAN, kdy jsou data o plánovaných a provedených služebních cestách pořizovány v reálném čase za všechny pracovníky.

 • plánování pracovních cest, jejich schválení likvidace, tisky cestovních příkazů
 • automatizovaný výpočet nárokovaného stravného podle zákonné sazby s možností příplatků a sráže - Výpočet náhrad za vozidla s vazbou na údaje v číselnících vozidel, cen pohonných hmot v době pracovní cesty, zákonných náhrad a ujetých km
 • přehledná operativa umožňující vytváření různých pohledových sestav

.