Výrobní společnosti

Informační systém IS COMPEKON nabízí specializované řešení pro výrobní společnosti různých typů. Systém je uzpůsoben jak pro podporu řízení výroby sériové i zakázkové. Nabízí celou řadu funkcí umožňující plnohodnotné řízení výrobního procesu od přijetí objednávky od odběratele, plánování, řízení výroby, případné změny výrobního procesu, až po přijetí na sklad hotových výrobků. Tento proces je dále plně provázán s obchodními moduly, kde dochází k uzavření obchodního procesu – dodávce výrobků koncovým odběratelům. Speciální zakomponované sestavy dále umožňují celou řadu operativních pohledů na veškeré procesy z mnoha úhlů.

 

ROZSAH ŘEŠENÍ:

 1. IS COMPEKON:
  • Výroba
  • Nástrojárna
  • Údržba strojů
  • Účetnictví (kalkulace, upomínky a penále)
  • Odbyt (fakturace, objednávky, sklady)
  • Pokladna (cestovní příkazy)
  • Došlé faktury
  • Banka (zápočty)
  • Majetek
  • Doprava
 2. DW COMPEKON
  • účetnictví (hlavní kniha, kalkulace)
  • odběratelsko dodavatelské vztahy
  • odbyt (skladové hospodářství)
  • prodej
 3. B2B COMPEKON
  • B2B - web. services
  • B2C - portál


VÝROBNÍ MODULY

Modul Výroba je stavěn jako univerzální balík programů obsahující všechny obecně prováděné přípravné a řídící výrobní činnosti s možností nadstaveb pro speciální použití v různých oblastech činností. Základní členění:

 1. TPV – technická příprava výroby,
  Základní část tvoří kusovníky …výrobky a polotovary - definice materiálového složení včetně koeficientů ztrát, technologických postupů a zdrojů
  postupy… možnost využití číselníků operací pro rychlou definici technologických postupů
  dále zdroje postupů …přiřazení strojů, pracovníků nebo kooperantů k příslušným operacím
  kalkulace. Možnost definice několika libovolných kalkulačních vzorců, kalkulační výpočty nad částí TPV lze spouštět i opakovaně
  Samozřejmostí jsou tisky rozpadů kusovníků, možnost vyhledání kusovníků dle vstupujícího materiálu a další komfortní nástroje usnadňující práci se systémem
 2. Plánování výroby
  Umožňuje vytváření plánů s ručním naplněním, na základě došlých objednávek, na základě stavů skladů, případně použití stálých plánů
  všechny tyto varianty lze také kombinovat pomocí uživatelsky nastavitelných plánovacích vzorců s použitím dalších údajů (měsíční odbyt, doba výroby, rozpracovaná výroba )
  podporuje automatický proces generování interních došlých objednávek na potřebný materiál nebo vydaných objednávek na materiál chybějící na skladových kartách
  kapacitní plánování dle výrobních dávek nebo jednotlivých zdrojů s rozpadem až na směny (s použitím údajů o blokovaných zdrojích – blokování ruční i automatické, změna priorit u jednotlivých dávek)
 3. Řízení výroby
  hlášení skutečné výroby pomocí pracovních lístků s kontrolu normy
  generování výdejek ze skladů materiálu
  možnost uvolnění kapacit u odřeknuté zakázky
  nepřetržitý přehled o vyrobené a rozpracované produkci
  možnost částečného odvedení dávky
  generování příjemek hotových výrobků na sklad s možností výběru plánované či reálné výrobní ceny
 4. Nabídky
  vytváření nabídek, kalkulace, automatická tvorba TPV, návaznost nabídky, smlouvy a výrobní zakázky.
 5. Nástrojárna
  evidence nástrojů pomocí čárových kódů, příjem, výdej, objednávání, evidence oprav objednávka externího a interního přeostření, vyřazení nástroje z evidence
  údržba strojů

 

Modul Výroba má uplatnění v těchto variantách:

 • prvovýroba – (soustruhy, frézy, lisy, vrtačky, galvanovny, lakovny) – vyrábí se ve velkých sériích, stálé plány) hotové výrobky nutno průběžně odvádět na sklad a prodávat. Výroba se vyznačuje velkým odpadem, který je nutno sledovat (drahé kovy). Nelze přesně specifikovat vyrobené množství. Výroba probíhá více strojově – jeden dělník vyrábí stejnou nebo jinou součástku na více strojích. Vyznačují se velkou rozpracovanou výrobou.
 • montážní podniky – plány se většinou odvíjejí od objednávek postupně upřesňovaných. Velké množství výrobků i variant výrobků. Montážní linky. Velké změny v plánech během řízení materiálu – rušení plánů… Velká migrace pracovníků během výrobního procesu – rozhlašování jednoho pracovního lístku na několik pracovníků. Velká rozpracovaná výroba ne do množství, ale do druhů výrobků (výrobek se může v rozpracované výrobě nacházet i několik měsíců).
 • nábytkářský průmysl – většinou sériová výroba. Vyznačuje se tzv.normativními činnostmi kdy normy práce a spotřeby materiálu jsou vypočítány na normované množství smyšleného výrobku. Tyto normy jsou většinou stálé. Spotřeba takovéto normy se pak odvozuje dle rozměrů výrobku. Obdobně se využívají tzv. normativní díly – polotovary, jejich rozměry se taktéž odvozují od rozměrů celku.
  a další..

 

Možnost integrace IS COMPEKON

Arsiqa-logo

AROP - systém plánování a řízení výroby je softwarový nástroj sloužící pro přímou podporu řízení výrobního procesu.
Základní koncepce systému (MSO – Modelování, Simulace, Optimalizace) je revoluční metodou umožňující na základě vložených údajů modelovat, předvídat a optimalizovat budoucí výrobní procesy.

 

 

 

NÁKUP A PRODEJ

V rámci odbytových modulů nabízí informační systém COMPEKON celou řadu funkcí podporující proces nákupu surovin, materiálu, polotovarů a prodeje finálních výrobků koncovým odběratelům. Stěžejní oblasti:

 • objednávky – přehledná evidence objednávek vydaných i přijatých. Možnost zadávat objednávky dlouhodobé, jednorázové, rámcové, interní, lokální atp.
 • sledování plnění objednávky, storna objednávky včetně důvodů storna
 • možnost tisku cenové nabídky, návrhu smlouvy, objednávky, smlouvy
 • tvorba cen – cenové hladiny, aparát slev, dodavatelský odběratelský ceník
 • rezervace na skladě
 • automatické generovaní procesy dokladů, hromadná generace, hromadné tisky dokladů
 • fakturace – vazba na objednávky – zachování hodnot
 • sklady, skladové pohyby – základní informace o stavech skladu, disponibilních množstvích, rezervacích – na které objednávky, objednané množství,
 • možnost evidence podkaret – využití pro šarže, expirační doby…
 • odbytové pokladny s přímou vazbou na prodejní sklad, maloobchod, podpora čárového kódu při prodeji, propojení na kasu
 • podpora skladového hospodářství pomocí čárového kódu a čteček čárového kódu
 • evidence obalů, obalové saldokonto
 • fakturace – generovaní procesy, periodická fakturace, plnohodnotná prác s proforma faktrami, zálohovými fakturami, přehledné sledování úhrad faktur přímo z knihy vydaných faktur
 • možnost zasílání dokladů (faktury, objednávky) obchodním partnerům elektronicky (formát XML)

.