Branžové řešení pro lesní a dřevařskou výrobu

Problematika lesních společností je velmi specifická z hlediska potřeb a požadavků na informační systém. Činnost lesních společností je na rozdíl od klasických obchodních nebo výrobních společností odlišná a standardní funkce a moduly nejsou pro oblast lesní výroby a obchodu se dřívím plnohodnotně dostačující. IS COMPEKON nabízí specializované moduly a části, které tuto problematiku úspěšně řeší. To potvrzuje i velké množství získaných prestižních klientů jako LESS a.s., LST a.s. Trhanov, Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s., SOLITERA spol. s r.o. a další.

 

ROZSAH ŘEŠENÍ:

 1. lesní výroba
  (evidence LA lístků, vnitrofakturace včetně interního schvalování, samofakturace za spolupracující OSVČ, evidence nápočtů, docházka pracovníků a další)
 2. dřevařská výroba
  • Evidence přejímek dříví včetnč možnosti offline sběru dat v terénu
  • Evidence veškerých výrobních činností pri výrobě řeziva, lepených hranolů a spárovky včetne propojení na skladové hospodářství v organizaci
  • Možnost využití technologií čárových kódů pro značení řeziva, případně i kulatiny
  • Tvorba dodacích listů i pomocí čárových kódů
  • Importy dat ze strojních zařízení
  • Samofakturace za dodavatele kulatiny i řeziva
 3. elektronický obchod
  (načítání elektronických přejímek odběratelů a následná generace faktur, fakturace a samofakturace v elektronické podobě, elektronické komunikace s dopravci)
 4. komplexní informační systém:
IS COMPEKON DW COMPEKON
 • lesní výroba
 • účetnictví (kalkulace, upomínky a penále)
 • odbyt (fakturace, objednávky, sklady)
 • pokladna (cestovní příkazy)
 • došlé faktury
 • banka (zápočty)
 • majetek
 • mzdy a personalistika
 • celní software
 • budoucí cash flow
 • doprava
 • účetnictví (hlavní kniha, kalkulace)
 • bonitní a bankrotní modely
 • odběratelsko dodavatelské vztahy
 • odbyt (skladové hospodářství)
 • prodej
B2B COMPEKON
 • B2B - web. services
 • B2C - portál – pořizovací formuláře LA lístků
LESNÍ VÝROBA

 

Modul Lesní výroba umožňuje evidenci a sledování všech činností prováděných v lesním hospodářství, tzn.:

 • variabilnost celého systému
 • podporu jednoduchosti práce systému pomocí předem vytvořených vzorů a akcí
 • plnou provázanost na moduly Odbyt, Mzdy a Účetnictví
 • další vývoj v návaznosti na oblasti lesního hospodářství, odbytu a legislativy
 • podporu pořizování ze vzdálených míst (poboček) pomocí internetových pořizovacích formulářů

Lesní výroby obsahuje množství funkcí navazujících na jiné části systému. Pořizování dat do modulu Lesní výroba je řešeno prostřednictvím jednotlivých výkazů (LA41, LA 43 apod. ) Systém ctí zvyklosti zaběhlé již řadu let v resortu lesnictví a přitom rozšiřuje možnosti uživatelů a nabízí veškeré výhody moderních technologií. Díky nastavení pomocí parametrů a číselníků se práce se systémem stane automatická a intuitivní. Velmi příjemné drobnosti, jako možnost kopírování již jednou zadaných LA lístků, velmi zkracují čas potřebný pro typování dat.

Lesní výroba má i svoji samostatnou operativní část, kde je možné vytvářet řadu zajímavých sestav. Samozřejmě je zde i dostatek prostoru pro vytváření vlastních speciálních sestav dle vlastních podmínek.

 

Řešené oblasti:

 • evidence výrobně – mzdových lístků (výkaz LA41)
 • evidence dodacích lístků (výkaz LA44)
 • evidence výkupních lístků (výkaz LA44)
 • evidence hmotových lístků a přesunu zásob (výkaz LA45)
 • evidence mzdových lístků (výkazů LA46)
 • skladová evidence v členění po střediscích a lokalitách
 • fakturace z lesní výroby (z dodacích lístků)
 • vytvoření podkladů pro mzdy (export do modulu Mzdy)
 • vytvoření podkladů pro klíčování zakázek s druhotnými výkony
 • hromadné plnění naturálních ukazatelů do kalkulačních knih z modulu LV
 • nápočty pro LČR
 • samofakturace – pro OSVČ
 • zjednodušená vnitrofakturace
 • nákladové sestavy dle pohybů, výkonů, prostředků atd…
 • operativní sledování všech činností


OBCHOD SE DŘEVEM

Veškerá podpora obchodu a řízení prodeje je obsažena v Odbytových modulech:

 • skladové pohyby (příjemky, výdejky, meziskladové převody)
 • fakturace a dobropisy, periodická fakturace (tuzemská, zahraniční, zálohová, proforma)
 • smlouvy, objednávky a nabídky (odběratelské a dodavatelské)
 • odbytové pokladny
 • výzvy (nadstavbový prvek určený pro reklamace přejímek)
 • podpora vývozů (JCD, CMR, CIM)
 • operativní sestavy

 

.