Obchodní společnosti

Pro obchodní a distribuční společnosti je z hlediska obchodu jednoznačnou prioritou zákazník. Snahou je poskytnout zákazníkovi co nejlepší produkt, služby a výhody, aby zůstal věrný a nepodlehl „svodům“ konkurence, která nabízí obdobný produkt a srovnatelné služby. Pro obchodní společnosti je nezbytné znát své zákazníky, vědět jak se k danému partnerovi zachovat a poskytnout mu řešení maximálně přizpůsobené mnohdy hodně složitým představám. Tento příklon k zákazníkovi s sebou nese potřebu přeorganizovat celý obchodní cyklus tak, aby byl obchodník schopen maximálně využívat svých zdrojů, efektivně vést skladové hospodářství, vybírat si optimální dodavatele atp. Tímto způsobem je pak schopen nabídnout odběrateli kvalitní výrobek, profesionální služby za rozumnou cenu (a být tak o krok napřed před konkurencí).

ROZSAH ŘEŠENÍ:

 1. IS COMPEKON:
  • odbyt (fakturace, objednávky, sklady)
  • účetnictví (kalkulace, upomínky a penále)
  • pokladna (cestovní příkazy)
  • došlé faktury
  • banka (zápočty)
  • korespondence
  • majetek
  • Import karet (CCS, VISA..)
  • Budoucí Cash Flow
 2. DW COMPEKON
  • účetnictví (hlavní kniha, kalkulace)
  • bonitní a bankrotní modely
  • odběratelsko dodavatelské vztahy
  • odbyt (skladové hospodářství)
  • prodej
 3. B2B COMPEKON
  • B2B - web. services
  • B2C - portál
 4. CRM - modul péče o zákazníka

 

OBCHODNÍ MODULY
Obchodní (odbytové) moduly nabízí širokou variabilitu nastavení obchodních procesů. Není možné je znázornit jednoduchým schématem či detailně popsat. Jedná se o celou řadu funkcí a generovacích procesů navzájem provázaných včetně vazby na ostatní moduly informačního systému.

 

Zákazník
Základní evidence zákazníků nabízí mimo standardních funkcí a informací také následující možnosti:

 • definice konkrétních obchodních podmínek pro jednotlivé partnery
 • možnost evidovat pobočky, prodejny příp. nadřízené organizace u obchodních partnerů
 • evidence kontaktních osob u obchodních partnerů
 • možnost zadávání doplňujících informací do uživatelsky tvořených dodatků – včetně výběrů dle těchto hodnot
 • přehledné sledování veškeré korespondence s partnerem, možnost archivace dokumentů v elektronické podobě
 • hromadná korespondence s partnery dle různých výběrů
 • možnost třídit a členit obchodní partnery dle různých hledisek a kriterií
 • v závislosti na tomto členění automaticky přiřazovat slevy příp. specifické obchodní podmínky
 • sledování kreditu – hlídání definované hranice neuhrazených faktur u jednotlivých partnerů

 

Objednávky
Robustní mechanismus pro objednávací systém – objednávky přijaté i vystavené včetně vazby mezi nimi. Základní charakteristiky:

 • variabilita nastavení druhů objednávek (tuzemské, zahraniční, interní, jednorázové, dlouhodobé…)
 • konkretizace dodacích, cenových, přepravních, platebních .. podmínek
 • tisk cenového návrhu, návrhu smlouvy, objednávky, smlouvy – také v cizích jazycích
 • dva režimy – klasická nebo stromová struktura
 • přímá vazba na skladové hospodářství a fakturaci
 • rezervace zboží na skladě, automatická tvorba podkladů pro objednávání respektující limity na skladových kartách
 • možnost elektronického odeslání objednávky
 • změnové řízení objednávky včetně zadávání důvodů storna a následného vyhodnocení
 • přímý pohled na plnění objednávky
 • možnost nastavení aparátu slev pro automatické přiřazování v závislosti na definovaných podmínkách

 

Ceny, tvorba cen
V rámci funkcí informačního systému IS COMPEKON jsou zabudované mechanismy pro podporu Vaší cenové politiky. IS COMPEKON nabízí tyto základní možnosti:

 • evidence cen veškerých produktů a služeb
 • možnost hromadného přecenění zboží a služeb
 • možnost nastavení cenových hladin – pro obchodní partnery, zboží..
 • promyšlený aparát slev – definování sezónních slev, akcí, maximální kredit pro čerpání slev, automatické přiřazování slev na definovaných podmínkách, souběh slev..
 • práce s ceníky umožňuje selektivní a dynamickou práci s prodejními cenami. Ceny lze vztahovat k nákupu nebo k základnímu prodejnímu ceníku. Lze připravit ceny stálé, počítané, pevné. Zákazníkovi lze předem přidělit vybranou hladinu cen. Každá položka může mít libovolné množství různých druhů cen v tuzemské i zahraniční měně
 • Zachování dodacích podmínek, cen, přepočet slev mezi doklady (objednávka – dodací list – faktura)

Skladové hospodářství
IS COMPEKON verze C/S umožní sledování skladového hospodářství na neomezeném množství skladů různého typu – MTZ, průběžný, konsignační Základní principy skladového hospodářství:

 • definice vlastních dodatků k databázím skladů a číselníkům zboží/materiálu
 • promyšlený systém oceňování váženými průměry v reálném čase
 • dokonalý systém účtování o odbytových operacích na pozadí expertní činností
 • účelný systém organizace meziskladových převodů
 • možnost evidence skladových podkaret (expirační doby, šarže..)
 • podpora evidence výrobních čísel, záručních dob
 • možnost definice vlastních kusovníků (tzv. „malá výroba“)
 • precizní systém přeceňování skladů
 • vazba na odbytové pokladny – podpora maloobchodu, podnikových prodejen

Fakturace
Fakturace, jako završení obchodního cyklu, je v rámci informačního systému podporována celou řadou sofistikovaných funkcí. Základní principy:

 • podpora faktur tuzemských, zahraničních, zálohových, proforma faktur, dobropisů
 • generovaní procesy zamezí několikanásobnému pořizování vstupních údajů
 • operativní přehledy o splatnostech a úhradách faktur
 • jednoduché zadávání faktur pravidelně se opakujících (periodických)
 • přímá vazba na objednávky, dodací listy, přenášení cen, obchodních podmínek, dodacích podmínek
 • možnost elektronického zasílání faktur obchodním partnerům

 

Operativní informace, kalkulace
IS COMPEKON mimo nepřeberné řady operativních sestav přímo nad odbytovými moduly umožní sledovat jednotlivé činnosti z hlediska jiného účetního v rámci organizační struktury. K tomu slouží kalkulace, které je možné libovolně nastavovat. Jde o přiřazování nákladů a výnosů konkrétním zakázkám. Systém obsahuje automatický aparát pro klíčování režijních zakázek dle definovatelných parametrů. V obchodní činnosti může být každá rámcová odběratelská smlouva samostatnou zakázkou. S využitím hvězdičkové konvence lze různé typy zakázek sumovat, grupovat, vybírat apod. Takto získáte zajímavé sestavy typu součet všech výkupů suroviny sklo za partnera XY, období leden – červen 2010 za hospodářské středisko XY. Formát takovýchto výstupů je umožněn jak v klasické tiskové sestavě, tak v sestavě s možností tvorby grafů.

 

.